مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي - مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 تصاویر

 توصیه های ترویجی

 • گردهمایی یک روزه مددکاران ترویجی استان برگزار شد ٧٠۵ بازدید گردهمایی یک روزه مددکاران ترویجی استان برگزار شد
 • روز مزرعه برگزار شد ١١١١ بازدید روز مزرعه برگزار شد
 • کارگاه آموزشی فرآوری محصول گندم برگزارشد ٧۴٨ بازدید کارگاه آموزشی فرآوری محصول گندم برگزارشد
 • کارگاه آموزشی ترویج استانداردسازی تولید محصولات سالم ویژه زنان روستایی وعشایری برگزارشد ٨۴٢ بازدید کارگاه آموزشی ترویج استانداردسازی تولید محصولات سالم ویژه زنان روستایی وعشایری برگزارشد
 • کارگاه آموزشی ترویج کار آفرینی وتوسعه کسب وکار پایدار زنان روستایی وعشایری برگزارشد ٧۴٩ بازدید کارگاه آموزشی ترویج کار آفرینی وتوسعه کسب وکار پایدار زنان روستایی وعشایری برگزارشد
 • کارگاه آموزشی توسعه باغات پسته برگزار شد ٩٠۵ بازدید کارگاه آموزشی توسعه باغات پسته برگزار شد