مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي - مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 توصیه های ترویجی

   

برگزاری بازدید آموزشی از کشت پاییزه چغندر قند
با توجه به اهمیت کشت پاییزه چغندر قند بدین منظور از سوی مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان با همکاری کارخانه قند شیروان یکدوره  بازدیدآموزشی ویژه مسئولین ، کارشناسان وتولیدکنندگان چغندر قند استان از مزارع زیر کشت پاییزه  چغندر قند منطقه خرم ده شهرستان مانه وسملقان برگزارگردید لذا این محصول در نیمه اول تیرماه قابل برداشت می باشد.

 • دوره آموزشی دانه های روغنی با رویکرد کشت کلزا در بجنورد برگزار شد ۵٨۵ بازدید دوره آموزشی دانه های روغنی با رویکرد کشت کلزا در بجنورد برگزار شد
 • کارگاه و بازدید آموزشی روز مزرعه برگزار شد ۵٧٠ بازدید کارگاه و بازدید آموزشی روز مزرعه برگزار شد
 • گردهمایی یک روزه مددکاران ترویجی استان برگزار شد ۶۶۵ بازدید گردهمایی یک روزه مددکاران ترویجی استان برگزار شد
 • روز مزرعه برگزار شد ٩٩٠ بازدید روز مزرعه برگزار شد
 • کارگاه آموزشی فرآوری محصول گندم برگزارشد ٧٠۴ بازدید کارگاه آموزشی فرآوری محصول گندم برگزارشد
 • کارگاه آموزشی ترویج استانداردسازی تولید محصولات سالم ویژه زنان روستایی وعشایری برگزارشد ٧٨۵ بازدید کارگاه آموزشی ترویج استانداردسازی تولید محصولات سالم ویژه زنان روستایی وعشایری برگزارشد
 • کارگاه آموزشی ترویج کار آفرینی وتوسعه کسب وکار پایدار زنان روستایی وعشایری برگزارشد ٧١١ بازدید کارگاه آموزشی ترویج کار آفرینی وتوسعه کسب وکار پایدار زنان روستایی وعشایری برگزارشد
 • کارگاه آموزشی توسعه باغات پسته برگزار شد ٨٣٩ بازدید کارگاه آموزشی توسعه باغات پسته برگزار شد