برگزاری جلسه یاوران تولید - برگزاری جلسه یاوران تولید | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی جلسه یاوران تولید جهت برنامه ریزی شش ماهه دوم سال 1399 مورخ  31 شهریور ماه با حضور مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جناب آقای مهندس محمودآبادی ، معاونت بهبود  تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی جناب آقای دکتر تشکری ، مدیر محترم حفظ نباتات جناب آقای دکتر رضایی، مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی جناب آقای مهندس شریکیان ، نمایندگان مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی آقایان دکتر نیستانی و مهندس سامانی و همکاران مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی در محل سالن جلسات مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی برگزار گردید .

مهندس محمودآبادی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان عنوان نمود: در این جلسه مقرر گردید چند مسئله اصلی که کشاورزان و دامداران استان هرساله با آن مواجه هستند در دستور کار شش ماهه دوم قرار گیرد.

در ادامه آقای دکتر تشکری معاون بهبود تولیدات گیاهی بیان نمود: از جمله مسائلی که حائز اهمیت زیادی هستند می توان به  1- جلوگیری از سرما زدگی درختان گردو که با سرشاخه کاری با ارقام مقاوم و اصلاح شده تا حدودی قابل مرتفع شدن می باشد. 2-  در زمان برداشت زعفران کمبود نیروی کارگری 3- مبارزه با علفهای هرز و بیماریهای زیره  را مد نظر قرار دادند.