برگزاری جلسه تولید محصولات گواهی شده و استاندارد در بخش کشاورزی در محل اداره کل استاندارد - برگزاری جلسه تولید محصولات گواهی شده و استاندارد در بخش کشاورزی در محل اداره کل استاندارد | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

جلسه تولید محصولات سالم در بخش کشاورزی با حضور رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، مدیر کل استاندارد خراسان شمالی، مدیرهماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی در محل اداره کل استاندارد برگزار گردید.

دکتر یوسفی رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در این جلسه ، اعضای کمیته فنی استان که در اجرای طرح تولید محصول گواهی شده و استاندارد مشارکت دارند را عبارت از معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی ، اداره کل استاندارد ، حفظ نباتات ،باغبانی ، محیط زیست وسلامت غذا و با دبیری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان عنوان کرد.

دکتر یوسفی هدف از اجرای طرح تولید محصول گواهی شده و استاندارد را فرهنگ سازی تولید ومصرف محصولات کشاورزی گواهی شده واستاندارد، مدیریت منابع آب وخاک وکمک به پایداری منابع ومحافظت ازآن برای نسل های آینده ، ترویج روشها وفنون جدید کشاورزی درراستای افزایش بهره وری ،زمینه سازی بهبودکیفیت زندگی وسطح معیشت خانوار روستایی ، فراهم نمودن زمینه ایجاد وتوسعه کسب وکار برای خانوار روستایی با تولید محصولات گواهی شده ذکر کرد. 

وی خاطرنشان کرد: در راراستای اجرای این طرح، سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در سال 99 اقدام به برگزاری 16 مورد کارگاه آموزشی به تعداد 320 نفر روز ، 8 موردبازدید وتعداد 160 نفر روز آموزش واحد های تبعی  برای 8 محصول آلو بخارا، انگور کشمشی، گلابی، سیب، پسته، گیلاس، انار و هلو و پنج محصول گیا هان دارویی نمود که درپایان طرح محصولات تولیدی با حضور اعضای کمیته فنی استان برداشت و نمونه گیری جهت آنالیز باقیمانده آلاینده ها و فلزات سنگین  به آزمایشگاه مرجع ارسال گردید.

دکتریوسفی گفت: خوشبختانه تمامی  محصولات، مورد تایید آزمایشگاه مرجع قرار گرفت و برای هشت محصول باغی گواهی گپ صادر خواهد شد و این گواهی به مدت سه سال دارای اعتبار خواهد بود.  

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی افزود:در سال جاری به منظور افزایش تولید محصولات سالم  96 نفر از فارغ التحصیلان بخش کشاورزی دوره آموزشی مدیران کنترل کیفی را خواهندگذراند که پس از موفقیت در دوره فوق به عنوان مدیران کنترل کیفی در عرصه تولید محصولات سالم فعالیت خواهند داشت.