برگزاری جلسه انتخاب هیات موسس صندوق حمایت توسعه بخش کشاورزی اسفراین - برگزاری جلسه انتخاب هیات موسس صندوق حمایت توسعه بخش کشاورزی اسفراین | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

با توجه به الزام قانوني تشکيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي با نگرش غير دولتي و حداکثر 49 درصد مشارکت دولت و 51 درصدی مشارکت اعضاء ، امر شکل گيري و تشکيل صندوق هاي مزبور بصورت ملي و تخصصي  يا استاني انجام گردید . ودر این مرحله با توجه به تکمیل صندوقهای استانی وبا عنایت به اینکه صندوق مادر خود را ملزم میدارد که خدمات حداکثری خویش را به جامعه بهره بردار بخش کشاورزی در همه سطوح برساند وباعنایت به بررسی های گسترده زمینه را برای تشکیل صندوق های شهرستانی مهیا شده است که جلسه انتخاب هیات موسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی درشهرستان اسفراین با حضورمسئولین و اکثریت اعضاء برگزار وبا انتخاب موسسین مراحل اجرایی فعالیت صندوق آغاز شد.