جلسه انتخاب هیاب موسس صندوق حمایت ازتوسعه شهرستان مانه وسملقان - جلسه انتخاب هیاب موسس صندوق حمایت ازتوسعه شهرستان مانه وسملقان | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
با توجه به الزام قانوني تشکيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي با نگرش غير دولتي و حداکثر 49 درصد مشارکت دولت 51 درصدی مشارکت اعضاء ، امر شکل گيري و تشکيل صندوق هاي مزبور بصورت ملي و تخصصي  يا استاني انجام گردید . ودر این مرحله با توجه به تکمیل صندوقهای استانی وبا عنایت به اینکه صندوق مادر خود را ملزم میدارد که خدمات حداکثری خویش را به جامعه بهره بردار بخش کشاورزی در همه سطوح برساند وباعنایت به بررسی های گسترده زمینه را برای تشکیل صندوق های شهرستانی مهیا شده است که اولین جلسه انتخاب هیات موسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی درشهرستان مانه وسملقان با حضور 300نفر ازاعضاء وبا انتخاب 15 نفر بعنوان هیات موسس وهمچنین با حضور مسئولین استانی وشهرستانی برگزار ومراحل اجرایی تاسیس صندوق با حضور هیات موسس آغاز بکار نمود.