جلسه مجمع عمومی انتخاب هیات مدیره صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی شهرستان فاروج برگزارگردید - جلسه مجمع عمومی انتخاب هیات مدیره صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی شهرستان فاروج برگزارگردید | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

اولین جلسه مجمع عمومی انتخاب هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فاروج برگزار گردید
اولین جلسه مجمع عمومی انتخاب هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فاروج با توجه به فراخوان ودعوت قبلی از اعضاء با حضور مسئولین کشوری ، استانی وشهرستانی در محل سالن شهدای آموزش وپرورش شهرستان تشکیل و5 نفر از کاندیداها با کسب  اکثریت آرا به عنوان اعضای هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فاروج  انتخاب شدند.