کارگاه آموزشی داشت وتغذیه گندم برگزارشد - کارگاه آموزشی داشت وتغذیه گندم برگزارشد | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
کارگاه آموزشی داشت وتغذیه گندم برگزارشد
   با توجه به اهمیت توسعه کشت گندم وارتقاء سطح دانش بهره برداران وتولید کنندگان وافزایش تولید واستقلال اقتصادی ازسوی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی یک دوره کارگاه آموزشی داشت وتغذیه گیاهی محصول گندم در سطح استان با حضور مسئولین وشرکت گسترده بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و با استفاده ازتوان اساتید مجرب وعضوهیات علمی دانشگاهها در محل سالن حافظ شهرداری  بجنورد برگزارشد. که در این کارگاه 350 نفر از کشاورزان وتولید کنندگان  بخش کشاورزی به مراحل عملیات اجرایی در زمان داشت محصول آشنا شدند .