کارگاه آموزشی فرآوری گندم برگزارشد - کارگاه آموزشی فرآوری گندم برگزارشد | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
کارگاه آموزشی فرآوری گندم برگزارشد
     با توجه به اهمیت وارتقاء سطح دانش بهره برداران وتولید کنندگان وکاهش ضایعاتمحصولات کشاورزی در جهت کمک به اقتصاد خانواده ازسوی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی یک دوره کارگاه آموزشی فرآوری گندم  در سطح استان با حضورکارشناسان امدر زنان روستایی مدیریت  شهرستانها وشرکت گسترده تسهیلگران بخش کشاورزی و با استفاده ازتوان اساتید مجرب در محل سالن آموزشگاه دنیا بجنورد برگزارشد. که در این کارگاه 50نفر از زنان تسهیلگر  بخش کشاورزی به مراحل عملیات فرآوری گندم( شیرینی , رشته  و...) آشنا شدند