جلسه هم اندیشی روسای ادارات هماهنگی ترویج کشاورزی استان برگزارگردید - جلسه هم اندیشی روسای ادارات هماهنگی ترویج کشاورزی استان برگزارگردید | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جلسه هم اندیشی روسای ادارات هماهنگی ترویج کشاورزی استان برگزارگردید
 جلسه هم اندیشی روسای ادارا ت ترویج  شهرستانها وستاد استان با دستور کارجلسه مشخص شده قبلی در زمینه بررسی وگزارش عملکرد شهرستانها درحوزه عملیاتی برنامه های آموزش وترویج در محل دفتر مدیر هماهنگی ترویج استان برگزار شد که حاضرین ضمن ارائه گزارش عملکرد به ارائه پیشنهادات و راهکارها پرداختند.در پایان با توجه به بازنشسته شدن مدیر وقت هماهنگی ترویج  از تلاش وخدمات آن جناب تجلیل بعمل آمد