کارگاه آموزشی مدیریت تولید گیاهان در شرایط تنش شوری وخشکی برگزارشد - کارگاه آموزشی مدیریت تولید گیاهان در شرایط تنش شوری وخشکی برگزارشد | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

کارگاه آموزشی مدیریت تولید گیاهان در شرایط تنش شوری وخشکی  برگزارشد

   با توجه به اهمیت توسعه کشت محصولات زراعی وباغی وارتقاء سطح دانش بهره برداران وتولید کنندگان وافزایش تولید واستقلال اقتصادی ازسوی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی با همکاری معاونت تولیدات گیاهی ومدیریت آب وخاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی یک دوره کارگاه آموزشی مدیریت تولید گیاهان در شرایط تنش شوری وخشکی  در سطح استان با حضور مسئولین وشرکت گسترده بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و با استفاده ازتوان اساتید مجرب وعضوهیات علمی دانشگاه آیریزونال آمریکا در محل سالن مدیریت شعب بانک کشاورزی برگزارشد. که در این کارگاه 220 نفر از کارشناسان وتولید کنندگان  بخش کشاورزی شرکت نمودند.