بازدید آموزشی از طرح های تحقیقاتی مدیریت مزارع گندم وجو بذری برگزار شد - بازدید آموزشی از طرح های تحقیقاتی مدیریت مزارع گندم وجو بذری برگزار شد | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
بازدید آموزشی از طرح های تحقیقاتی مدیریت مزارع گندم وجو بذری برگزار شد
از سوی اداره آموزش بهره برداران مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان یک دوره بازدید آموزشی و ترویجی با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فاروج و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان از طرحهای مدیریت مزارع تحقیقاتی تولید گندم و جو بذری  برگزار شد که در این بازدیده 120 نفر از روسای مراکز جهاد کشاورزی ، کارشناسان ، بهره برداران و کشاورزان پیشرو استان شرکت داشته و با اصول و نحوه صحیح اجرای مراحل کاشت وداشت گندم وجو را از نزدیک بازدید و با این اصول آشنا گردیدند تا بتوان  با انجام مدیریت علمی مزرعه به خودکفایی در تولید بذور گندم و جو در آینده  نزدیک رسید