کارگاه آموزشی توسعه کشت کلزا د برگزارشد - کارگاه آموزشی توسعه کشت کلزا د برگزارشد | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
کارگاه آموزشی توسعه کشت کلزا  د برگزارشد
       با توجه به اهمیت توسعه کشت محصول کلزا  وسیاستهای وزارت متبوع وارتقاء سطح دانش بهره برداران وتولید کنندگان وافزایش تولید واستقلال اقتصادی ازسوی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی با همکاری معاونت تولیدات گیاهی ومرکز تحقیقات وآموزش سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی یک دوره کارگاه آموزشی توسعه کشت کلزا  در سطح استان با حضور   گسترده بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و با استفاده ازتوان اساتید مجرب وعضوهیات علمی دانشگاه در محل سالن مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی جهاد کشاورزی استان درروز چهاشنبه مورخه 11/6/94 برگزارشد. که در این کارگاه 120 نفر از کارشناسان وتولید کنندگان  بخش کشاورزی شرکت نمودند  وبا اصول ونحوه کشت کلزا و انتخاب رقم واستفاده بهینه آب کشاورزی ورعایت تاریخ کاشت آشنا شدند.