صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان راز وجرگلان تشکیل شد - صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان راز وجرگلان تشکیل شد | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
صندوق  حمایت از توسعه بخش کشاورزی  شهرستان راز وجرگلان تشکیل شد
به استناد ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی این وزارتخانه موظف است به منظور حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با مشارکت تولید کنندگان بخش صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی راایجاد کند همچنین حمایت و پشتیبانی بیشتر از این صندوق ها در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از طریق مواد 17و 19وقانون برنامه پنجم توسعه کشور  مجمع عمومی انتخاب هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان راز وجرگلان  با حضور وشرکت اعضاء در روز سه شنبه مورخه 10/11/94 تشکیل واعضاء هیات مدیره وبازرس انتخاب شدند