کارگاه آموزشی مکانیزاسیون وآشنایی بکارگیری عمیق کار وکشت مستقیم برگزارشد - کارگاه آموزشی مکانیزاسیون وآشنایی بکارگیری عمیق کار وکشت مستقیم برگزارشد | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
کارگاه آموزشی مکانیزاسیون وآشنایی بکارگیری عمیق کار وکشت مستقیم  برگزارشد
       با توجه به اهمیت توسعه کشت محصولات پاییزه وسیاستهای سازمان تحقیقات ، وترویج در جهت اجرای کشتهای مستقیم واستفاده از ادوات کشاورزی وارتقاء سطح دانش بهره برداران وتولید کنندگان وافزایش تولید واستقلال اقتصادی ازسوی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه وسملقان  یک دوره کارگاه آموزشی آموزشی مکانیزاسیون وآشنایی بکارگیری عمیق کار وکشت مستقیم  در سطح استان با حضور مدیرجهاد کشاورزی شهرستان مانه وسملقان ومدیرهماهنگی ترویج کشاورزی وروسای ادارات ترویج ؛ تولیدات گیاهی وکشاورزان وتولید کنندگان شهرستانهای استان  و با استفاده ازتوان اساتید مجرب وعضوهیات علمی دانشگاه در محل زمینهای کشاورزی  شهرستان مانه وسملقان بصورت عملی  برگزارشد. که در این کارگاه 120نفر از کارشناسان وکشاورزان شرکت داشتندوبا نحوه صحیح استفاده از ادوات  در جهت افزایش عملکرد آشنا شدند.