کارگاه آموزشی توسعه باغات دیم در اراضی شیب دا برگزار شد - کارگاه آموزشی توسعه باغات دیم در اراضی شیب دا برگزار شد | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
کارگاه آموزشی توسعه باغات دیم در اراضی شیب دا برگزار شد
 از سوی مدیریت هماهنگی ترویج  کشاورزی  سازمان جهاد  کشاورزی خراسان شمالی با همکاری معاونت بهبود تولیدات گیاهی ،  یک دوره کارگاه آموزشی با عنوان توسعه باغات در اراضی شیبدار با اولویت توسعه باغات انگور در   محل سالن مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد  برگزارشد.
در این کارگاه که با شرکت 185 نفر از باغداران شهرستانهای  بجنورد ، شیروان ، فاروج، مانه وسملقان ورازوجرگلان  با جضور جناب آقای مهندس حسینیان معاون محترم مدیرکل میوه های سردسیری وزارتخانه جهاد کشاورزی  وجمعی از محققین  مراکز تحقیقات کشاورزی و مسئولین استانی و شهرستانی جهاد کشاورزی در سطح استان برگزار شد.لذا با استفاده از توانمندیهای اساتید و محققین  با تجربه مراکز تحقیقات کشاورزی کشوری  مطالب علمی آموزشی را در خصوص نحوه احداث باغات در اراضی شیبدار و ارقام انگور و روشها بترتیب : هرس ، تغذیه و .... انگور ارائه نمودند. وشرکت کنندگان به نحوه توسعه باغات در اراضی شیبدار آشنا شدند