کارگاه آموزشی ترویج کار آفرینی وتوسعه کسب وکار پایدار زنان روستایی وعشایری برگزارشد - کارگاه آموزشی ترویج کار آفرینی وتوسعه کسب وکار پایدار زنان روستایی وعشایری برگزارشد | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

 

کارگاه آموزشی ترویج کار آفرینی وتوسعه کسب وکار پایدار زنان روستایی وعشایری  برگزارشد
       با توجه به اهمیت توسعه وایجاد اشتغال وسیاستهای سازمان جهاد کشاورزی استان درجهت  ارتقاء سطح دانش بهره برداران وتولید کنندگان واعضای صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی وعشایری  ازسوی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان یک دوره کارگاه آموزشی ترویج کار آفرینی وتوسعه کسب وکار پایدار ویژه زنان روستایی وعشایری در سطح استان با حضور ریاست محترم سازمان ،کارشناسان  امور زنان اداره ترویج جهاد کشاورزی شهرستان های استان و اعضای  هیات مدیره ومدیر عامل  صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی وزنان خلاق وکارآفرین  روستایی  با هدف ایجاد اشتغال ، سرمایه گذاری وکار آفرینی  با استفاده ازتوان اساتید مجرب وعضوهیات علمی دانشگاه در محل محل سالن ادره کل پست استان برگزارشد. که در این کارگاه 225نفراز کارشناسان  واعضاء صندوقهای اعتبارات خرد شرکت نمودند