کارگاه آموزشی ترویج استانداردسازی تولید محصولات سالم ویژه زنان روستایی وعشایری برگزارشد - کارگاه آموزشی ترویج استانداردسازی تولید محصولات سالم ویژه زنان روستایی وعشایری برگزارشد | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

کارگاه آموزشی ترویج استانداردسازی تولید محصولات سالم  ویژه زنان روستایی وعشایری  برگزارشد
       با توجه به اهمیت توسعه وایجاد اشتغال وسیاستهای سازمان جهاد کشاورزی استان درجهت  ارتقاء سطح دانش بهره برداران وتولید کنندگان وتسهیل گران زنان روستایی وعشایری  ازسوی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان با همکاری اداره کل استاندارد استان  یک دوره کارگاه آموزشی دوروزه ترویج استانداردسازی تولید محصولات سالم  ویژه زنان روستایی وعشایری در سطح استان با حضور ریاست محترم سازمان ،کارشناسان  امور زنان اداره ترویج جهاد کشاورزی شهرستان های استان و اعضای  تشکلهای زنان روستایی وزنان خلاق وکارآفرین روستایی  با هدف ایجاد اشتغال ، سرمایه گذاری وکار آفرینی  با استفاده ازتوان اساتید مجرب وعضوهیات علمی دانشگاه در  محل سالن مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد برگزارشد. که در این کارگاه 48نفراز کارشناسان واعضاء صندوقهای اعتبارات خرد  وتشکلهای زنان روستایی وعشایری شرکت نمودند