روز مزرعه برگزار شد - روز مزرعه برگزار شد | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

روز مزرعه برگزار شد :
از سوی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی وبا همکاری مرکزتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان خراسان شمالی درایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم برزل آبادشهرستان شیروان با حضور 75 نفراز کارشناسان ،مددکاران وکشاورزان  پیشرو( روز مزرعه باعنوان لاین های برترومزارع پرورشی گندم - جو ) برگزار گردید.
برگزاری این روز فرصتی است برای تبادل تجربیات وانتقال یافته های نوین تحقیقاتی در راستای ارتقاء دانش تولید کنندگان بخش کشاورزی استان می باشد  و دراین روز محققین مرکز تحقیقات باتوجه به دستاوردها ویافته های محقق شده تحقیقاتی از جمله مطالبی درموردشناسایی ارقام ولاین های سازگار با شرایط اقلیمی منطقه ونیزآفات وبیماریها می پردازند.  در این برنامه حاضرین وشرکت کنندگان به طرحهاو یافته های تحقیقاتی آشنا شدند