کارگاه و بازدید آموزشی روز مزرعه برگزار شد - کارگاه و بازدید آموزشی روز مزرعه برگزار شد | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

در راستای برگزاری ارتقاء دانش بهره برداران بخش کشاورزی و نیز انتفال یافته های نوین علمی کارگاه آموزشی بصورت(ffs)و بازدید روز مزرعه استانی با عنوان (کشت نشاءای و مستقیم گوجه فرنگی) و (کشت نشاء ای و مستقیم چغندر قند) در تاریخ 95/4/23 با شرکت 100 نفر در شهرستان فاروج (استان خراسان شمالی) که با استقبال بهره بردان این بخش قرار گرفت برگزار گردید.