برگزاری کارگاه آموزشی - برگزاری کارگاه آموزشی | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
از سوي مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي استان با همکاري مديريت جهاد کشاورزي شهرستان  شيروان يک دوره کارگاه آموزشي با عنوان مديريت تغذيه  گاو شيري در محل نمازخانه مديريت جهاد کشاورزي شهرستان شيروان برگزار گرديد که 100 نفر ازعلاقمندان و پرورش دهندگان گاو شيري در اين کارگاه شرکت داشتند و اصول صحيح پرورش گاو شيري را فرا گرفتند.