برگزاری دوره آموزشی - برگزاری دوره آموزشی | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
از سوي مرکز آموزش جهاد کشاورزي استان خراسان شمالي  يک دوره آموزش ضمن خدمت با عنوان آشنايي با مديريت ورهيافت ها وکار برد مديريت مشارکتي در ترويج کشاورزي برگزارگرديد که 45 نفر از روساي ارات ترويج وآموزش شهرستانهاي استان ، مسئولين مراکز ترويج جهاد کشاورزي وکارشناسان ترويج در اين دوره شرکت داشتند آبا اصول آموزش وترويج آشنا شدند.