کارگاه آموزشی و بازدید از سایت الگویی کلزا - کارگاه آموزشی و بازدید از سایت الگویی کلزا | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

کارگاه آموزشی و بازدید متمرکز از سایت الگویی ترویجی جامع - ترویجی کلزا رقم بروتوس آلمانی در سطح 3 هکتار با حضور کارشناسان و بهره برداران منطقه با هماهنگی مدیریت ترویج استان