حضور معاونین محترم سازمان تات در خراسان شمالی حضور دکتر مویدی در مرکز جهاد کشاورزی گرمخان و گفتمان با مروجین مسول پهنه - حضور معاونین محترم سازمان تات در خراسان شمالی حضور دکتر مویدی در مرکز جهاد کشاورزی گرمخان و گفتمان با مروجین مسول پهنه | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

حضور دکتر مویدی در مرکز جهاد کشاورزی گرمخان و گفتمان با مروجین مسول پهنه