برگزاری جلسه هماهنگی سایت های جامع الگویی تولید - برگزاری جلسه هماهنگی سایت های جامع الگویی تولید | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
در جهت  هماهنگي  وبرنامه ريزي مناسب براي اجراي بهتر سایت های جامع الگویی تولید واستفاده بهينه بهره برداران و توليد کنندگان از برنامه هاي اجرایی  همچنين اهميت واهداف ايجاد اینگونه سایتها در بخش کشاورزي جلسه هماهنگی سایت های جامع الگویی استان با حضور جناب مهندس نجم آبادی مديرگروه ترویج اموردام  وآبزیان ورئیس منطقه یک کشوردفتر ترویج کشاورزی ومنابع طبیعی ،معاونتها ومدیریت های  اجرایی سازمان ، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی و روساي ادارات وکارشناسان مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي در محل سالن زیتون  سازمان جهاد کشاورزی برگزارشدو حاضرين به ارائه نظرات وپيشنهادت وراهکارهاي مناسب پرداختند ودر پایان از سایت های جامع الگویی تکثیر وپرورش ماهیان زینتی ، پرورش واصلاح نژاد گوسفند کردی بازدید بعمل آمد