اجرای 4دوره آموزش ملی بانوان در 8 شهرستان استان خراسان شمالی - اجرای 4دوره آموزش ملی بانوان در 8 شهرستان استان خراسان شمالی | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي