برگزاری همایش استانی کود سبز با همکاری شرکت خدمات حمایتی و شرکتهای تولید کننده و مدیریت هماهنگی ترویج با حضور روسای ادارات ترویج شهرستانها و مروجین بهمراه بهره برداران پیشرو بخش کشاورزی استان خراسان شمالی - برگزاری همایش استانی کود سبز با همکاری شرکت خدمات حمایتی و شرکتهای تولید کننده و مدیریت هماهنگی ترویج با حضور روسای ادارات ترویج شهرستانها و مروجین بهمراه بهره برداران پیشرو بخش کشاورزی استان خراسان شمالی | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي