همایش کنترل بیو لوژیکی آفات و بیماریها در مزارع کشاورزی با همکاری پارک علم و فناوری و انسکتاریم و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی با حضور بهره برداران کارشناسان و دانشگاهیان در دانشگاه پیام نور - همایش کنترل بیو لوژیکی آفات و بیماریها در مزارع کشاورزی با همکاری پارک علم و فناوری و انسکتاریم و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی با حضور بهره برداران کارشناسان و دانشگاهیان در دانشگاه پیام نور | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
همایش کنترل بیو لوژیکی آفات و بیماریها در مزارع کشاورزی با همکاری پارک علم و فناوری و انسکتاریم و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی با حضور بهره برداران کارشناسان و دانشگاهیان در دانشگاه پیام نور
همایش کنترل بیو لوژیکی آفات و بیماریها در مزارع کشاورزی با همکاری پارک علم و فناوری و انسکتاریم و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی با حضور بهره برداران کارشناسان و دانشگاهیان در دانشگاه پیام نور