سخنان وزیر محرم جهادکشاورزی در گردهمایی سراسری مدیران مراکز وموسسه های تحقیقاتی ،آموزش وترویج کشور - سخنان وزیر محرم جهادکشاورزی در گردهمایی سراسری مدیران مراکز وموسسه های تحقیقاتی ،آموزش وترویج کشور | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
چکيده اي از سخنان راهبردي جناب آقاي مهندس حجتي وزير محترم جهاد کشاورزي  در گردهمايي سراسري مديران مراکز وموسسه هاي تحقيقاتي، آموزشي وترويجي کشور
مهندس حجتي جايگاه ترويج  را به عنوان علمدار ترويج در کشور که موضوع ترويج را تبيين مي کند يک جايگاه مناسب نام برد  وي فعاليت هاي وزارت جهاد کشاورزي را در صف،صرفا فعاليتهاي ترويجي دانست ومجموعه ي وزارت جهاد کشاورزي  را يک فعاليت ترويجي تلقي کرد وراه اندازي شبکه تلويزيوني کشاورزي را ابزاري يراي بهبور دانش بهره برداران کشاورزي ناميد.واز هرگونه توليد برنامه ها با مخاطب عام  پرهيز داد و بر مخاطبان خاص يعني بهره برداران بخش کشاورزي تاکيد کرد وترويج را يک امر جدي دانست که مي تواند راه حلهاي مناسبي براي خروج از مشکلات کشاورزي  ارائه کند .مهندس حجتي نقش ترويج را در انتقال يافته ها ي تحقيقاتي امري ضروري بيان کرد وخواستار همت واحد براي توسعه کشور شد.