اخبار | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
   
برگزاری بازدید آموزشی از کشت پاییزه چغندر قند
با توجه به اهمیت کشت پاییزه چغندر قند بدین منظور از سوی مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان با همکاری کارخانه قند شیروان یکدوره  بازدیدآموزشی ویژه مسئولین ، کارشناسان وتولیدکنندگان چغندر قند استان از مزارع زیر کشت پاییزه  چغندر قند منطقه خرم ده شهرستان مانه وسملقان برگزارگردید لذا این محصول در نیمه اول تیرماه قابل برداشت می باشد.

 فایل ها

خبر    حجم فايل:  0.29 KB