اداره ترويج وبهبودنظامهاي ترويجي | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱
                                                                                                          
-      فهرست عملیات قابل اجرا

-    طرح تسریع انتقال یافته
-    ارتقاء میانگین تولید
-    طرح ترویج خاک ورزی حفاظتی وشخم عمود برشیب
-    مدیریت سازگاری باخشکسالی وسرمازدگی
-    طرح بهبود مدیریت ومصرف بهینه آب در تولید محصولات کشاورزی
-    انتخاب نمونه
-    روز مزرعه
-    هفته انتقال یافته ها
-    طرح های تحقیقی- ترویجی وترویجی- تطبیقی
-    سایت های الگویی

مقدمه :
ترویج کشاورزی ، نقش زمینه سازی ، الگو سازی وگشترش الگوهای موفق رادر فرآیند توسعه کشاورزی ایفاء می نماید.
هدف از اجرای برنامه های ترویجی با استفاده از روشهای مختلف ، ایجاد تغییر در بینش ودانش واصلاح الگوی رفتاری فنی وتولیدی بهره برداران کشاورزی است که این تغییرات منجر به بهبود وضعیت تولید وافزایش در آمد خواهد شد،رویکرد برنامه هاوفعالیت های ترویجی در سال 91-90 مبتنی بر پروِِژه های موضوعی است .
*هدف اجرای پروژه ها، تبیین اثر بخشی ترویج در برنامه های کشاورزی است ، بعبارتی در رویکرد سابق محور برنامه ترویج ، روشهای ترویجی بوده وموضوع واهداف در آن منظور شده است در حالی که در رویکردجدیدموضوع وهدفمحور برنامه است وروشهای ترویجی بعنوان ابزار برنامه ومتناب با شرایط وویژگی ها مورد استفاده قرار می گیرند .
*هدف های کیفی وشاخص های عملکردی :
•    کاهش مصرف کود شمیایی وآفت کش ها
•    میزان افزایش عمالکرد در واحد سطح
•    میزان کاهش مصرف آب در هکتار
•    میزان کاهش خسارت خشکسالی وسرمازدگی
•    ارتقاء دانش بهره برداران وتربیت مدیران مزرعه
برای اجرایی شدن این پروژه ها ودستیابی به اهداف وشاخص های تعیین شده از روشهای مختلف ترویجی از جمله :
دوره های آموزش مهارتی ، کارگاه وبازدید ترویجی ، نظارت وآموزش مزرعه ای ، مزارع وواحدهای تحقیقی ترویجی ، روز مزرعه ، هفته انتقال یافته ها ،‌برگزاری نمایشگاه ها وجشنواره های کشاورزی و...... استفاده می گردد.