انجام کیل گیری سایت الگویی محصول نخود شهرستان فاروج - انجام کیل گیری سایت الگویی محصول نخود شهرستان فاروج | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی کیل گیری محصول نخود دیم رقم گوکسو مورخ 99/04/22 با حضور نمایندگان تولیدات گیاهی استان ، نماینده مرکز تحقیقات و کارشناسان تخصصی شهرستان در محل مزرعه کشاورز سلمان سالاری در سطح 6 هکتار محصول نخود دیم از روستای داغیان توابع شهرستان فاروج برگزار گردید.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی مهندس محمودآبادی بیان کرد : در کل استان 350 هکتار محصول نخود آبی و 6132 هکتار محصول نخود دیم سطح زیر کشت داریم که بیشتر سطح زیرکشت محصول نخود استان را شهرستانهای بجنورد ، شیروان ، فاروج و مانه و سملقان و رازو جرگلان بخود اختصاص داده اند .

ایشان در ادامه گفتند : از جمله کارهایی که برای افزایش عملکرد این محصول در استان صورت پذیرفته تغییر فصل کشت از کشت بهاره به پائیزه و انتظاری می باشد که علاوه بر اینکه امکان استفاده گیاه از آب سبز(آب باران) وجود دارد و زمان گلدهی و رسیدن گیاه با خشکی مواجه شده و موجب افزایش عملکرد خواهد شد و در ادامه هدف از اجرای این سایت الگویی را اینگونه عنوان کردند: 1- معرفی رقم مناسب برای مزارع منطقه 2- تکثیر بذری 3- افزایش عملکرد دانست.