شرکت نمونه های برتر کشاورزی در سی و چهارمین دوره معرفی و تجلیل از نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور - شرکت نمونه های برتر کشاورزی در سی و چهارمین دوره معرفی و تجلیل از نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹