سایت جامع انگور | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱
گزارش سایت جامع الگویی
      محصول انگور دیم
محل اجرا : دهستان بدرانلو
روستای محل اجرا : روستای دراقانلو
تعداد بهره برداران هدف : 23 نفر
بهره برداران طرح شامل : مددکاران،تولید کنندگان برتر و پیشرو از چند روستای دهستان که هر کدام از آنان 10 نفر از بهره برداران روستای خود را از لحاظ آموزشی تحت پوشش قرار خواهد داد.
روستاهای تحت پوشش :دراقانلو-قره جنگل-ممو-شعبان-بدرانلو-تاتار-توت-کلاب-سریوان-آقانبی
کل اراضی تحت پوشش بهره برداران طرح :
تعداد کارشناسان مرتبط با طرح :
ترویج    2 نفر
باغبانی    1نفر
حفظ نباتات    1 نفر
تعداد کارشناسان ناظر همکار:5 نفر
همکاران در اجرای طرح :
مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان شمالی
مدیریت هماهنگی ترویج
اهداف طرح :
هدف از پروژه سایت الگویی جامع تولید، بكارگيري كليه عوامل تاثيرگذار بر توليد شامل:
 الف- اعمال مديريت واحد در بكارگيري از منابع توليد .
  ب - استفاده بهينه ودر زمان تعيين شده و استفاده از تمامي توصيه‌هاي فني و تحقيقاتي براي هر يك از عوامل در توليد به منظور ايجاد وحدت رويه درراستاي تسريع انتقال يافته ها مي باشد
در اين پروژه ضمن بهره‌گيري از تمامي توصيه‌هاي تحقيقاتي از تجارب مدد کاران،تولید کنندگان برتر، زارعين و كارشناسان مجرب تحقیقات و اجرا ، در راستاي پروژه سایت الگویی جامع تولید براي ارتقاء‌سطح كيفي و كمي محصولات و دسترسي نهايي به افزايش توليد بكار گرفته
ميشود.

در پروژه سایت الگویی جامع تولید توجه بيشتر به ارتقاء توان مديريتي و فني بهره‌برداران بوده كه در اين راستا تمامي عوامل موثر در توليد و توصيه‌هاي تحقيقات را با فكر جمعي تؤاماً در واحدهاي تولیدی به نحو مطلوب بكار گرفته خواهد شد.
اقدامات صورت گرفته : برگزاری 3 جلسه آموزشی در محل اجرای سایت
•نصب تله فرمونی در سایت جهت تعیین زمان مبارزه با کرم خوشه خوار انگور
•بازدید از تمامی باغات بهرهبرداران تحت پوشش و ارایه راهکار و بررسی عملیات صورت گرفته در باغ پس از جلسات آموزشی توسط ناطرین باغات و کارشناسان طرح
•تهیه نقشه و ترسیم اراضی بهره برداران حاضر طرح(در حال ترسیم)
مدیریت  هماهنگی ترویج  کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی