فیلم هاي آموزشي | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
سه شنبه‚ ۵ تیر ١٣٩٨
فيلم هاي آموزشي ترويج مذکور در آرشيو اداره امور رسانه هاي مديريت هماهنگي ترويج کشاورزی  براي استفاده علاقمندان ومتقاضيان اجراي طرح هاي بخش کشاورزي موجود مي باشد .