فیلم هاي آموزشي | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹
فيلم هاي آموزشي ترويج مذکور در آرشيو اداره امور رسانه هاي مديريت هماهنگي ترويج کشاورزی  براي استفاده علاقمندان ومتقاضيان اجراي طرح هاي بخش کشاورزي موجود مي باشد .