فیلم هاي آموزشي | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱
فيلم هاي آموزشي ترويج مذکور در آرشيو اداره امور رسانه هاي مديريت هماهنگي ترويج کشاورزی  براي استفاده علاقمندان ومتقاضيان اجراي طرح هاي بخش کشاورزي موجود مي باشد .