شرح وظايف | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

    شرح وظایف،سیاست واولویت ها

امروزه ترويج و آموزش كشاورزي به عنوان علمي كاربردي، با ماهيتي فرا رشته اي و فرا نظامي مطرح است.وعلمي است كه در آن دستاوردهاي علوم تجربي كشاورزي با واقعيتهاي دنياي انساني و اجتماعي پيوند مي خورد ،که دربرگيرنده ي توسعه كشاورزي، رشد كشاورزي، توسعه روستايي ورشد توليد و ..است.

     از عوامل موثردر بخش ترویج که نقش موثری در تولید وبالا بردن کیفیت وکمیت محصولات کشاورزی دارد رعایت الگوی کاشت وتناوب زراعی و کشت در محصولات استراتژی وشاخص با اجرای طرح ها بصورت سایت الگویی وپایلوتی است که کمک شایانی را در این بخش خواهد داشت وباتوجه به اینکه ترویج فعالیتی مدون ، برنامه ریزی شده و هدفدار در جهت افزایش تولید و ارتقاء سطح زندگی روستاییان وبهره برداران بخش کشاورزی می باشد.

    با وجود تعداد 82987 نفر بهره برداران  در بخش کشاورزی  استان  : (دربخش امور زراعی 60860 نفر ،در بخش امور باغی  43085  نفر، در بخش امور دام: طیور خانگی41267 نفردر بخش امور پرورش زنبورعسل 683 نفر ، در بخش امور پرورش دام بزرگ 22988 نفر ، در بخش امور پرورش دام کوچک 40394 نفر، در بخش امور پرورش کرم ابریشم1423 نفر، در بخش  امورگلخانه 12نفر) که به صورت فرآیندی آموزشی و جهت دار به سمت گروههای هدف سوق داده می شوند.برای رسیدن به اهداف مستلزم رعایت سیاست ها واولویت های برنامه اجرای ترویج می باشد که آموزش هایی را فرا گیرند.

1- ارتقا راندمان آبیاری وشاخص بهره وری مصر ف آب کشاورزی

2-   تدوین الگوی کشت تولیدات گیاهی ، زراعی  وباغی براساس شرایط اقلیمی  ومشارکت بخش غیر دولتی با هدف خودکفایی محصولات اساسی

3-   گسترش مبارزه تلفیقی مصرف بهینه سموم  وترویج استفاده از کودهای آلی وزیستی در سطح مزارع وباغات

4-   تامین امنیت غذایی ، افزایش تولید پروتئین حیوانی ولبنی

5-   افزایش بهره وری ماشین آلات کشاورزی شامل نوسازی ماشین آلات ، توسعه ماشین آلات کشاورزی براساس اقلیم منطقه وافزایش اسب بخار و...

6-   توانمند سازی ساختار مدیریت منابع طبیعی وآبخیزداری

7-   عملیات تولید، فرآوری ، ذخیره سازی بازار رسانی وتوسعه روستایی

 

 فایل ها

 شرح وظايف مديريت ترويج    حجم فايل:  264.91 KB