طرح مدسه در مزرعه ( ipm/ffs) | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱

تولید محصول سالم وارگانیک با راهبرد( مدرسه در مزرعه) IPM/ FFS   :

با هدف دسترسی پایدار به امنیت وسلامت غذا ، توسعه کشاورزی پایدار تولید محصول سالم وحرکت بسوی نظام کشاورزی ارگانیک مبتنی بر 5 شاخص اصلی می باشد :

(ایمنی محصول ، ایمنی زیستی ، بهداشت حرفه ای بهره برداران ، افزایش بهره وری اقتصادی در واحد سطح واستقرار نظام شناسه وگواهی) مورد توجه جدی قرار گرفته است .

اهداف طرح:

1- حذف وبهینه سازی مصرف نهاده های شمیایی وصنعتی در کشاورزی

2- تولید محصول سالم وارگانیک

3- افزایش بهروری اقتصادی تولید

4- مدیریت سلامت وبهداشت حرفه ای برای کشاورزان وخانواده آنها

5- تعادل پایدار آب ، خاک ، گیاه

6- استقرار نظام ملی شناسه وگواهی محصول ومدیریت محصولات سالم وارگانیک