صندق های خرد | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱

مروری بر ایجاد صندوق های خرد
یکی از اساسی ترین عوامل توسعه ( توسعه جوامع روستایی ) نقش و وجود زنان می باشد که در تولید و چرخه اقتصادی بسیار چشمگیر تر از زمان گذشته یعنی پیش از انقلاب بوده و زن روستایی با توجه به تمام رنج ها و سختی هایی که درمسیر تولید و حمل آن به مراکز مصرف داشته سهم مشخصی از درامد برایش تعریف نشده بود تا اینکه با رواج فرهنگ تعاون پس از انقلاب و دخالت بخش ترویج این امر محقق گشت به هر حال زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه حق مشارکت در تمامی ابعاد جامعه را دارند  و باید برای حضور فعال آنها ، در هر برنامه توان این بخش از نیروی کار در نظر گرفته شود، بر این اساس دفتر امور زنان طرح توانمند سازی زنان را برای حضور فعال آنها در عرصه های مختلف در سر لوحه اهداف خویش قرار داده از جمله این طرح ها میتوان طرح صندوق خرد زنان روستایی را نام برد که از رهیافت های مهم فقر زدایی در دهه های اخیر است  که با ایجاد وگسترش فعالیت های در آمد زا به ویژه برای زنان کم درآمد ، توسعه جوامع محلی را تسهیل می کند ،این برنامه روش کارایی برای افزایش درآمد خانوارهای فقیر در روستا ها می باشد اعضای این صندوق را زنان روستائی تشکیل میدهند،  حداکثر تعداد  اعضاء در هر صندوق 50 نفر می باشد واعضا به گروه های 5 تا 7 نفره تقسیم می  شوند،  از طرف دفتر امور زنان مبلغی به عنوان سرمایه اولیه به این صندوق ها اهداء ی شود،و از طریق  صندوق توانمندی های زنان افزایش می یابد که شامل افزایش عملکرد در مدیریت ، تصمیم گیری در خانواده و اجتماع می باشد .

اهداف ایجاد صندوق خرد
 افزایش ضریب دسترسی زنان روستایی کم درآمد به تسهیلات اعتباری
 توجه و تمرکز به گروههای کم درآمد زنان روستایی
 افزایش سطح درآمد زنان با اجرای پروژه های کوچک
 توانا سازی زنان روستایی در انجام کار گروهی
 هدایت پس اندازهای غیر مولد ( زنان ) به سرمایه های مولد کارآمد
 برنامه ریزی جهت اجرای پروژه ها مبتنی بر ظرفیت و امکانات و شرایط منطقه باشد
 شکست چرخه فقر و نجات خانوار روستایی از آن
 توسعه اشتغال و تثبیت مشاغل دارای بحران مالی

ضرورت تشکیل صندوق خرد 
با در نظر گرفتن اینکه جمعیت تعداد زیادی از مردم روستاها  را زنان تشکیل می دهند و بسیاری از فعالیت های روستایی بر دوش زنان می باشد و اکثر این زنان از نظر مالی ضعیف هستند پس شایسته است که حد اقل از امکاناتی بهره مند باشند همان طور که میدانیم :در جامعه روستایی زنان و دختران از مراقبت های بهداشتی ، امکانات آموزشی ، دارایی و درامد  کم تری بر خوردارند ،وقتی امکانات درجامعه روستایی افزایش یابد  موقعیت اقتصادی و اجتماعی زندگی آنان بهبود می یابد ،  یک مورد ازاین  امکانات به وجود آمده نهادها و سازمان های مالی است  که از این طریق میشود به اشتغالزایی و ارتقاء موقعیت اقتصادی و اجتماعی  کمک کرد ، که این اشتغالزایی روحیه مشارکت و اشتغال در افراد را تقویت و دولت متحمل فشار کمتری در امور اقتصادی میشود و از طرفی مراجعات مکرری که  به جهاد کشاورزی شهرستان و استان  برای اختصاص اعتبار برای انجام فعالیتهای اشتغالزا می نمودند  به همین منظور جلسات متعددی در روستاها برگذار شد که منجر به این شد که زنان این روستا به صورت داوطلبانه و خود جوش تمایل به تشکیل یک صندوق قرض الحسنه نشان دادند که با هدف جمع کردن درآمدها و پس ندازهای کم زنان روستایی در راستای توانمند کردن و فعال کردن زنان روستایی در روستاها تاسیس شد و پس از جمع آوری پس اندازهای کم زنان روستایی  مبالغی را وزارت جهاد کشاورزی به صورت امانی در اختیار صندوق ها قرار داد تا افراد با سرمایه بیشتری بتوانند به ایجاد شغل برای خود بپردازند امیدواریم با وجود پتانسیلها وتوانمندیهایی این بخش بتوان در بخش محرومیت زدایی  گام هایی برداشت.

شرایط عضویت
 شرایط سنی بین 60- 15سال
 بومی منطقه
 توانایی فعالیت را داشته باشند
 اولویت با خانوار های بی سرپرست و بد سرپرست
 مشارکت مناسب

 مراحل تشکیل صندوق
1- انتخاب روستا
2- بررسی مکان یابی تاسیس صندوق
3- مراحل تاسیس صندوق :
 عضو گیری
 تجهیز پس انداز
 مقررات جلسه
 تشکیل گروه
4- تاسیس مجموعه اداری – مالی صندوق
 اعضاء هیئت مدیره (مدیر عامل ، منشی ، حسابدار )
5- آموزش مورد نیاز اعضاء صندوق
6- تزریق سرمایه به صندوق
7- پرداخت وام ( مراحل اجرایی و عملیات صندوق وام دهی و تجدید منابع مالی )
8- نظارت