طرح های انتقال یافته(ارتقاءمیانگین، مصرف بهینه آب ، روز مزرعه و... | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱

    1- طرح تسریع انتقال یافته ها :
 مجموعه ای از یافته ها وتوصیه های فنی در زمینه یک موضوع  ویا یک محصول مورد نظر براساس الویتهای مورد نیاز بهربرداران هر منطه است وشامل نتایج تحقیقات کاربردی ویا تجربه های فنی ویا دانش بومی سازگار وآزمون شده می باشد .اثر بخشی چند عامل ویاتوصیه فنی ویافته تحقیقات در افزایش کمی وبهبودکیفی محصول وافزایش بهره وری وراندمان بیشتر از یک عامل است واین یکی از مهمترین شاخص های این طرح نسبت به روشهای پیشین ومعمول انتقال یافته هااست .
فعالیت انتقال یافته ها وتوصیه در قالب دستور العمل فنی در واحدهای بهربرداری الگویی وهدف اجراء می شود ، وبااستفاده از رهیافت های مشارکتی به سایر بهربرداران ارائه می گردد.   
در این طرح از برخی روشها ازقبیل :
اجرای کارگاه آموزشی بازدید ترویجی ، مزارع الگویی ،روز مزرعه ، هفته انتقال یافته ها  و.... استفاده می شود.
2- ارتقاء میانگین تولید :
توانمند سازس تولید کنندگان در افزایش بهره وری از عوامل ومنابع تولید در جهت ارتقاء راندمان فعلی تولید آنان به میزان 10٪ می باشد.
محور این طرحبرپایه ارتقاء بهره وری فرآیند تولید از طریق اصلاح وبهبود رفتارهای مدیریتی تولید کنندگان بوده وهدف طرح ایجاد مزارع وواحدهای تولیدی آرمانی وبسیار ایده آل نمی باشد ، بلکه هدف بهبود وضعیت تولید فعلی بهره برداران باتوجه به شرایط محلی تولید آنان است .
اهداف طرح :
1- توانمند سازی تولید کنندگان در مدیریت علمی تولید وبهبود رفتار حرفه ای آنان
2- ارتقاء دانش ، بینش ، مهارت بهربرداران
3-  اصلاح مدیریت مزرعه
4-  ارتقاء عملکرد مزارع تحت پوشش طرح به میزان حداقل 10٪ میانگین فعلی
3- خاک ورزی حفاظتی ، عملیات شخم در جهت عمود بر شیب در دیمزار ها :
بهره گیری مناسب از بارشهای آسمانی با مدیریت مزرعه رابطه مستقیمی دارد وهر عاملی که باعث ذخیره شدن نزولات آسمانی در دیمزارها شود باعث حفاظت خاک در مقابل فرسایش ونیز موجب بالارفتن راندمان محصول می گردد.
اهداف طرح :
برای مقابله با فرسایش ونیز حفظ رطوبت خاک در دستیابی به راندمان معقول از طریق مهار روان آب .
 4- مدیریت سازگاری با خشکسالی وسرمازدگی :
بطور یقین می توان عنوان کرد که خشکی وخشکسالی برای کشور یک واقعیت انکار ناپذیر بوده ودوره های زمانی مختلف به لحاظ تغییرات حجم بارندگیها باشدت های مختلف بروز وظهور داشته است.
سازگاری فرآیند تولید محصولات کشاورزی با شرایط خشکی وخشکسالی به لحاظ جایگاهی که در تولید موادغذایی وامنیت غذایی دارد وهم چنین به عنوان بزرگترین بخش مصرف کننده آب ، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده وعرصه عملیاتی بسیار گسترده وبه هم پیوسته ای به لحاظ عرصه های تولیدی راشامل می شود.
اهداف طرح :
بخش کشاورزی وجامعه روستایی آسیب پذیر ترین بخش در برابر خشکسالی است که آگاهی مردم وبهره برداران از چگونگی مقابله با آن ، استقاده وبهینه از منابع ، علی الخصوص از آب بعنوان منبع کمیاب رسالت بزرگی است که فعالیت های ترویج در این زمینه متمرکز گردیده است .
5-  طرح بهبود مدیریت ترویج مصرف بهینه آب در فرآیند تولید محصولات زراعی :
با توجه به شرایط خاص اقلیمی کشور وپایین بودن امکان افزایش منابع جدید آب مورد استفاده در بخش کشاورزی وضرورت افزایش تولیدات کشاورزی از منابع آب محدود ، استفاده از روش های علمی وفنی مناسب جهت افزایش کارایی مصرف آب کشاورزی از طریق بخش کشاورزی است .
اهداف طرح :
1-  بهبود مدیریت ومصرف بهینه آب اراضی بهره برداران طرح
2- افزایش میزان آگاهی کشاورزان از نقش مدیریت رابطه آب ،خاک وگیاه در فرآیند تولید محصول
3- تقویت مشارکت وتعامل بهربرداران در مدیریت آب
4- افزایش راندمان آبیاری در مزارع گروه هدف
5- افزایش فاکتورکارآیی مصرف آب در مزارع تحت پوشش
 مجموعه ای از یافته ها وتوصیه های فنی در زمینه یک موضوع  ویا یک محصول مورد نظر براساس الویتهای مورد نیاز بهربرداران هر منطه است وشامل نتایج تحقیقات کاربردی ویا تجربه های فنی ویا دانش بومی سازگار وآزمون شده می باشد .اثر بخشی چند عامل ویاتوصیه فنی ویافته تحقیقات در افزایش کمی وبهبودکیفی محصول وافزایش بهره وری وراندمان بیشتر از یک عامل است واین یکی از مهمترین شاخص های این طرح نسبت به روشهای پیشین ومعمول انتقال یافته هااست .
فعالیت انتقال یافته ها وتوصیه در قالب دستور العمل فنی در واحدهای بهربرداری الگویی وهدف اجراء می شود ، وبااستفاده از رهیافت های مشارکتی به سایر بهربرداران ارائه می گردد.   
در این طرح از برخی روشها ازقبیل :
اجرای کارگاه آموزشی بازدید ترویجی ، مزارع الگویی ،روز مزرعه ، هفته انتقال یافته ها  و.... استفاده می شود.