حضور معاونین محترم سازمان تات در خراسان شمالی - حضور معاونین محترم سازمان تات در خراسان شمالی | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي