آغاز طرح آمار برداری زنبورستانهای سطح استانخراسان شمالی 6 مهر تا 19 مهرماه - آغاز طرح آمار برداری زنبورستانهای سطح استانخراسان شمالی 6 مهر تا 19 مهرماه | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
آغاز آماربرداری زنبورستانها ی استان خراسان شمالی 6مهر لغایت 19 مهر ماه 
مدیر هماهنگی ترویج خراسان شمالی اعلام کرد : سرشماری و آماربرداری از زنبورستان های سطح استان از مورخ 6مهر تا 19 مهر ماه توسط کارشناسان مروج استان انجام می گیرد به آقای مهندس احمد آبادی بیان کرد : ازتمام زنبورداران سطح استان تقاضا می گردد، با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی و یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها نسبت به تکمیل فرم اولیه آماربرداری خود اقدام نمایند ، با توجه به ممنوعیت کوچ و جابجایی زنبورستان ها در زمان آماربرداری از هرگونه جابجایی زنبورستان خود خودداری نمایند وکارشناسان مروج پهنه را در انجام آمار بر