کارگاه آموزشی-ترویجی با عنوان پیوند سرشاخه کاری درختان زیتون - کارگاه آموزشی-ترویجی با عنوان پیوند سرشاخه کاری درختان زیتون | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
کارگاه آموزشی -ترویجی با عنوان پیوند سرشاخه کاری درختان زیتون 
کارگاه آموزشی-ترویجی با عنوان پیوند سرشاخه کاری درختان زیتون سرشاخه کاری درختان زیتون با مشارکت مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و مدیریت باغبانی با شرکت 32 نفر از بهره برداران از بخش باغی شهرستان مانه و سملقان در روستای گرکزدر تاریخ 98/7/22 برگزار گردید.