برگزاری کارگاه آموزشی -ترویجی پرورش و تغذیه مرغ بومی - برگزاری کارگاه آموزشی -ترویجی پرورش و تغذیه مرغ بومی | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي