برگزاری کارگاه آموزشی - ترویجی شناسایی ادوات سمپاشی و نحوه بکارگیری کالیبراسیون سمپاشها - برگزاری کارگاه آموزشی - ترویجی شناسایی ادوات سمپاشی و نحوه بکارگیری کالیبراسیون سمپاشها | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي