معرفی مدیر | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
نام و نام خانوادگی: حسین احمدآبادی
سمت : مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان
سوابق تحصیلی:کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
سابقه کاری : 30 سال

شماره داخلی : 05832224300 داخلی 299
شماره تماس: 32257858-058
پست الکترونیکی:  tarvij@nkj.ir