معرفی مدیر ›› مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
نام و نام خانوادگی: خداداد عابدی
سمت : مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان
سوابق تحصیلی:کاردانی امور زراعی از دانشگاه فردوسی مشهد-کارشناسی مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات از دانشگاه گیلان-کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی اگرواکولوژی از دانشگاه آزاد اسلامی
سابقه کاری : 29 سال

شماره داخلی : 05832224300 داخلی 299
شماره تماس: 32257858-058
پست الکترونیکی:  tarvij@nkj.ir