جلوگیری از خطر سرمازدگی در تاکستان ها - جلوگیری از خطر سرمازدگی در تاکستان ها | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 1- تاکداران استان به منظور مقابله با خطرات و حوادث طبیعی از قبیل سرمازدگی ، سیل و تگرگ و... با پرداخت 200 هزار ریال به ازاء هر هکتار باغ انگور آبی حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری نسبت به بیمه باغات خود اقدام فرمایید. 2- تاکداران استان جهت مقابله با خطرات و حوادث طبیعی از قبیل سرمازدگی ، سیل و تگرگ و... بیمه باغات انگور دیم توسط کارگزاری های بیمه سطح استان حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری بصورت رایگان انجام می شود.