طرح بیمه و پلاک کوبی دامهای سبک و سنگین - طرح بیمه و پلاک کوبی دامهای سبک و سنگین | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي