پیشگیری و مبارزه با سفیدک داخلی انگور - پیشگیری و مبارزه با سفیدک داخلی انگور | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

تاکدار گرامی

با توجه به شرایط آب و هوایی روزهای اخیر (اردیبهشت ماه) و اطلاعات دریافتی از دستگاه های پیش آگاهی(دیتالاگرها) نصب شده در استان، شرایط برای طغیان بیماری سفیدک داخلی انگور مهیا می باشد. لذا ضروریست کلیه تاکداران با توجه به شرايط رطوبتي سم پاشی قبل از گل دهی در باغ های انگور را به هنگام صبح دو مرتبه با یکی از قارچکش های توصیه شده انجام دهند که مرتبه دوم چهار تا پنج روز باقی مانده به زمان گل دهی باشد.